คำอธิบายของกฎหมาย

38.แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบกฎหมายอาญา พร้อมเฉลย ประกอบคำอธิบาย

(ก) ต้องเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงาน (ข) ผู้กระทำไม่รู้ว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย

รับราคา
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ) 1

รับราคา
คำอธิบายเพิ่มเติม — ห้องสมุดออนไลน์ของว็อชเทาเวอร์

คำ อธิบาย เพิ่ม เติม. 1 หลักการ. กฎหมาย ของ พระเจ้า มา จาก หลักการ ของ พระองค์ หลักการ ของ พระเจ้า คือ ความ จริง พื้น ฐาน ที่ อยู่ ใน

รับราคา
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

แนะนำหนังสือกฎหมายจากคำนำของผู้เขียน เล่มที่ 4 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1 อุดม เฟื่องฟุ้ง พิมพ์

รับราคา
วิชากฎหมายธุรกิจ รหัสวิชา 32001002: คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา กฎหมายธุรกิจ รหัสวิชา 32001002 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1.

รับราคา
ร้านหนังสือกฎหมาย ลอว์ อิน บุ๊ค – com คลัง

คำอธิบายกฎหมายปกครอง ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ คำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รับราคา
คำอธิบายรายวิชา สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คำอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาและการสื่อสาร รหัส คำอธิบายรายวิชา ความหมาย และพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนว

รับราคา
คำอธิบายประมวลรัษฎากร (Update 2561) Dharmniti Book Store

คำอธิบายประมวลรัษฎากร เนื้อหาภาษาไทย Update กฎหมายใหม่ปี 2561 อย่างละเอียดลออทุกแง่มุม สอดแทรกแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร

รับราคา
ยืม (กฎหมาย) วิกิพีเดีย

กฎหมายของหลาย ๆ ประเทศมิได้นิยามของ "การยืม" ไว้โดยตรง แต่ให้นิยามประเภทต่าง ๆ ของการยืมไว้ ซึ่งนักกฎหมายอธิบาย คำว่า

รับราคา
วิชา ง 31246 กฎหมายคอมพิวเตอร์ kruanuruk

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ กฎหมายว่าด้วย ตระหนักถึงความ

รับราคา
คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน อ.พรเพชร วิชิตชลชัย

คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน อ.พรเพชร วิชิตชลชัย . 11.3 ป.วิ.พ. มาตรา 95/1 กับพัฒนาการของกฎหมาย

รับราคา
คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย คนึง ฦาไชย

๑.๒.๑ กฎหมายของประเทศที่คู่สัญญามีเจตนาจะให้นำมาใช้บังคับ คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย คนึง ฦาไชย

รับราคา
คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป เล่ม 1 เล่ม

คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 11 : แก้ไขเพิ่มเติม

รับราคา
นักร่างกฎหมาย: คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อลงประชามติ ความมีอยู่และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประกาศ คำสั่ง

รับราคา
คำอธิบายกฎหมาย คำจำกัดความของคำอธิบาย

คำนิยาม: คำอธิบายทางกฎหมายของทรัพย์สินคือวิธีที่จะกำหนดหรือระบุตำแหน่งของทรัพย์สินนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ที่อยู่ยังระบุตำแหน่งทางกายภาพ

รับราคา
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.

Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān lakthān / Udom Ratʻamarit. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต. Udom Ratʻamarit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.

รับราคา
คำอธิบายกฎหมาย: สรุปกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ในกฎหมายได้ให้คำจำกัดความของ ของเสียไว้ 2 ชนิด คือ "สิ่งปฏิกูล" หมายความว่า "อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่น

รับราคา
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณา

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เนติบัณฑิตยสภา เจาะกฎหมายล้มละลาย พิสดาร (เตรียมสอบ

รับราคา
Dr.Sangob Customs Law: บทนำ คู่มือกฎหมายศุลกากร

บล็อกบทความของ ดร.สงบ สิทธิเดช ด้านภาษีศุลกากร ประกอบไปด้วยคำอธิบายกฎหมายศุลกากร พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ

รับราคา
คำอธิบาย Article 38 เรื่องบ่อเกิดหรือที่มาของกฎหมาย

คำอธิบาย Article 38 เรื่องที่มา หรือบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ

รับราคา
หนังสือกฎหมาย คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์ ประมูล สุวรรณศร ผู้แต่ง : ประมูล สุวรรณศร ปีที่พิมพ์: 2557 จำนวนหน้า: 349 หน้า ขนาด : 18.5 x 26 รูปแบบ : ปก

รับราคา
กฎหมายคืออะไร popkanyalak

ความหมายของกฎหมาย กฎหมาย หมายถึง คำสิ่งหรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลซึ่งอยู่ใน

รับราคา
ความหมายของคำเสนอ สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ

คำเสนอ. ๑.๑ ความหมายของคำเสนอ คำเสนอ คือ การแสดงเจตนาแสดงความประสงค์ของตนต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเพื่อขอให้ทำสัญญาด้วย

รับราคา
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน

คำพิพากษาศาลฎีกา 2850/2525 ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

รับราคา
หนังสือกฎหมาย เล่มไหนดี?: แนะนำหนังสือกฎหมายแต่ละวิชา

Jan 27, 2018 · ตำราที่ปูพื้นฐานและวางข้อคิดทางทฤษฎีและจะทำให้เข้าใจภาพกว้างของวิชานี้ ผมแนะนำ คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

รับราคา
สรุปคำบรรยาย กฎหมายอาญา มาตรา 209287, 367398 (ค่ำ)

May 27, 2010 · สรุปคำบรรยาย กฎหมายอาญา มาตรา 209287, 367398 (ค่ำ) ครั้งที่ 1 การที่จำเลยทั้งหกพูดคุยกันอยู่ในห้องพักของ

รับราคา
คำอธิบายกฎหมาย: คำอธิบาย ถามตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ

คำอธิบาย ถามตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 623/2543 การที่ศาลจะส่งความเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือเเย้งกับรัฐธรรมนูญไปให้ศาล

รับราคา
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 นำเสนอคำอธิบายกฎหมายอาญาที่สำคัญ เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ แต่งโดย ดร.

รับราคา
หลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา

หลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา เป็นคำอธิบายกฎหมายอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายรายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยง

รับราคา